CEEM

Certificate in Essentials of Entrepreneurial Marketing

Mục đích của CEEM là cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản và hiểu biết về các nguyên tắc quan trọng của Marketing và chuyển đổi kiến thức đó để trở thành những người có khả năng tự thực việc và lập nghiệp.

The aim of the CEEM is to provide the students with the basic knowledge and understanding of the key principles of Marketing discipline and to transform that knowledge into becoming self-made entrepreneurs.

Chứng nhận này bao gồm một loạt các bài học trực tuyến thông qua các hội thảo (trực tiếp hoặc ghi lại) bởi các chuyên gia của ngành như Gs.Philip Kotler, AL Ries,… Việc học tập sẽ được kết hợp với các nội dung có liên quan cung cấp trên trang web, video và bài đọc thêm được khuyên đọc của các giảng viên trong khóa học.

This certification consists of a series of online learning through webinars (live and/or recorded) by the experts of the discipline in the likes of Philip Kotler, AL Ries, et al. The learning will be combined with related contents delivered on the web, videos and extra readings recommended by the course facilitators.

 

Đối tượng học?
Who is it for?

Khóa học là nhắm vào những người đã và đang nghiên cứu tại các trường Đại học và quan tâm trong việc rèn luyện mở rộng kiến thức bằng cách học những tri thức, hành thực quan trọng từ các chuyên gia.

The course is aimed at those who are already studying a discipline in the University and is interested in expanding their knowledge in the discipline of Marketing by learning the key principles from the experts.

 

Yêu cầu đầu vào:
Entry requirements:

Bằng A anh văn tối thiểu và bằng cấp 3 hoặc sinh viên hiện tại của ít nhất một khóa học cử nhân cơ bản tại một trường đại học

Minimum A’ Levels and High School Certificate holders or current student of at least a basic degree course at a University

 

Chuyên đề:
Module Topics:

Marketing (Video dài 1 tiếng) bởi GS Philip Kotler
Marketing (01 Hour Video Session) by Philip Kotler

Tiếp thị như một cách sống
Marketing as a way of life

Tiếp thị Định hướng của các tổ chức
Marketing Orientation of Organizations

Quyết định Marketing Mix
Marketing Mix Decisions

Tập trung vào Khách hàng
Customer Focus

Xây dựng thương hiệu và định vị (1 video) bởi AL Ries
Branding & Positioning (01 Video Session) by AL Ries

Tập trung như một chiến lược & Kỷ luật
Focus as a Strategy & Discipline

Định vị trong tâm trí của người tiêu dùng
Positioning in the minds of the consumer

PR hay xây dựng thương hiệu?
PR or Branding?

Xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số
Branding in the Digital Age

Các phối thức truyền thông Marketing (video dài 1 tiếng) Giáo sư Marc Oliver
Marketing Communications (01 Hour video session) Prof. Marc Oliver

Chức năng của truyền thông tiếp thị tích hợp
Functions of Integrated Marketing Communications

Sáng tạo PR và Quảng Bá
Creating PR and Publicity

Cách sử dụng Kỹ thuật số và truyền thông xã hội
Digital and Social Media Usage

Sự kiện và Truyền thông tương tác
Events and Interactive Communications

Truyền thông tiếp thị xã hội (video dài 1 tiếng) Giáo sư Marc Oliver
Social Media Marketing (01 Hour video session) Prof. Marc Oliver

Những quy luật hội phần kết nối của truyền thông xã hội
Rules of Engagement of Social Media

Làm thế nào để đo lường ROI trên truyền thông xã hội
How to Measure ROI on Social Media

Sáng tạo nội dung đỉnh ( Nên và không )
Rules of Killer Content Creation

Nên và Không nên của truyền thông xã hội
Do’s and Don’ts of Social Media

Quan hệ khách hàng Marketing (video dài 1 tiếng) bởi Prof.Luiz Moutinho
Customer Relationship Marketing (1 Hour video session) by Prof.Luiz Moutinho

Làm thế nào để khách hàng quay lại
Customer Acquisition

Tạo lập niềm tin và lòng trung thành
Trust & Loyalty Creation

Công cụ tiếp thị tự động hóa
Marketing Automation Tools

Trãi nghiệm của khách hàng và quản lý kỳ vọng của khách
Customer Experience and Expectations Management

Marketing khởi nghiệp (Video dài 1 tiếng) do Giáo sư Hermann Simon
Entrepreneurship Marketing (01 Hour Video Session) by Prof. Hermann Simon

Những hạn chế và vấn đề trong tiếp thị khởi nghiệp
Constraints and Issues in Entrepreneurial Marketing

Xác định và Đánh giá các cơ hội tiếp thị
Identifying and Evaluating Marketing Opportunities

Tạo lợi thế cạnh tranh
Creating Competitive Advantage

Chuyển từ một Marketer để một doanh chủ
Transitioning from a Marketer to an Entrepreneur

Tình huống nghiên cứu kinh doanh về tiếp thị khởi nghiệp (2,5 giờ)
Business Case Study in Entrepreneurship Marketing (2.5 Hours)

Đây là nội dung tóm tắt cho các học viên sẽ được sử dụng trong thời gian nhất định học trực tuyến để đánh giá và đề xuất một chiến lược kinh doanh, hoặc để khởi nghiệp hoặc một sự hồi sinh của một cơ hội kinh doanh hiện tại hoặc một ý tưởng.
This is a brief case scenario the candidates will use during the time given online to evaluate and propose a business strategy either to an start up or a revival of a current business opportunity or a concept.

Khả năng của các ứng viên sử dụng các nguyên tắc tiếp thị cho các câu hỏi chính yếu nhằm tạo ra một doanh nghiệp thành công, bền vững tông qua cách tiếp cận được thực chứng giá trị bền vững.
The candidates ability to use the marketing principles for the key questions of creating a successful business and the approach to ensure a sustenance of it is evaluated.

Dự án kinh doanh, tiếp thị khởi nghiệp (2,5 giờ)
Business Project in Entrepreneurship Marketing (2.5 Hours)

 

Các ứng cử viên được dự kiến sẽ đưa ra một cơ hội tiếp thị có thể có của sự lựa chọn của họ trong thời gian phân bổ và để đến với một chiến lược để thực hiện điều này như một doanh nghiệp thành công. Bài tập này sẽ kiểm tra khả năng ứng cử viên để chứng minh việc áp dụng các kiến thức thu được thông qua các hội thảo.
The candidates are expected take up a possible marketing opportunity of their choice within the time allocated and to come up with a strategy to implement  this as a successful business. This exercise will test the candidates ability to demonstrate the application of the knowledge gained through the webinars.

 

Đánh giá
Assessments

Chúng tôi sử dụng một sự kết hợp các phương pháp để đánh giá kiến thức thu được của các sinh viên.
We use a combination of methods to assess the knowledge gained by the students.

Phân tích trực tuyến nghiên cứu trường hợp của một kịch bản kinh doanh nhất định và một dự án kinh doanh trực tuyến sẽ phải được hoàn thành bởi các ứng cử viên sau khi hoàn thành các loạt hội thảo trên web bắt buộc. Mỗi buổi đánh giá sẽ là 2.5 giờ được quản lý bởi một trung tâm đánh giá trung lập.
Online case study analysis of a given business scenario and an online business project will have to be completed by the candidates upon completion of the mandatory webinar series. Each assessment session will be of 2.5 hours administered by a neutral assessment center.

 

Học trong bao lâu?
How long will it take to study?

Giờ học tập hướng dẫn thông qua các hội thảo: 06 giờ
Guided learning hours through the webinars: 06 Hours

Học tập và đọc giờ không tiếp xúc tối thiểu: 15 Giờ
Minimum non-contact learning and reading hours: 15 Hours

Thời gian chuẩn bị đánh giá riêng lẻ: 05 giờ
Assessment preparation time individually: 05 Hours

Thời gian đánh giá: 04 giờ
Assessment time: 04 Hours

Các module Complete sẽ mất 30 giờ trong thời gian học tập.
The Complete module will take 30 hours of notional learning time.

Để đạt được các chứng chỉ, sinh viên phải đạt được một số điểm tối thiểu 50% so với cả đánh giá trực tuyến.
To gain the Certificate, a student should achieve a minimum score of 50% from both online assessments.

 

Chi phí khóa học: 7.500.000 VNĐ (đã bao gồm VAT)
Course Fee: 7.500.000 VNĐ ( included VAT )

Theo Dõi Chúng Tôi :

Cung Cấp Bởi :

 

Kotler Business Program

Và Đối Tác :

Kotler Business Program
Hotline: 0949 430 055 – 0915733055
Email : academy@vietnammarcom.edu.vn
Web: https://vietnammarcom.edu.vn

Kotler Business Program