Introduction To Marketing

Giới thiệu tổng quan về Marketing
Introduction to Marketing

Mô tả khóa học:
Course Description:

Đây là một chương trình và khóa học độc lập. Mục đích nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và hiểu biết về các nguyên tắc quan trọng của Marketing. Việc học tập sẽ được thông qua nội dung được truyền tải trên web, video và các bài đọc thêm.

This is a stand-alone product and course. The aim is to provide students with the basic knowledge and understanding of the key principles of Marketing. Learning will be through contents delivered on the web, videos and extra readings.

Mục đích của khóa học này:
Aim of this course:

Module này cung cấp một sự hiểu biết về các khái niệm cơ bản và các thuật ngữ được sử dụng trong tiếp thị. Nó cung cấp một kiến thức và sự hiểu biết về vai trò và chức năng của marketing trong tổ chức và khám phá những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng. Các module vạch ra các khái niệm và các yếu tố tạo nên Marketing Mix và cho bạn thấy làm thế nào chúng được áp dụng trong ngữ cảnh.

Học viên sẽ được học những thách thức chiến lược và cơ hội được tạo ra bởi các sự năng động của thị trường. Bạn cũng sẽ nghiên cứu các chiến lược tiếp thị, và xác định những người có liên quan và khả thi cho tổ chức của bạn và những người thân có thể tối đa hóa lợi nhuận.

This module provides an understanding of the basic and fundamental concepts and terminology used in marketing. It provides a knowledge and understanding of the role and function of marketing within organizations and explores the factors that can influence consumer behaviour. The module outlines the concepts and elements which make up the marketing mix and shows you how they are applied in context.
Students will learn strategic challenges and opportunities created by the dynamic nature of markets. You will also study marketing strategies, and determine which ones are relevant and feasible for your organization and which ones can maximize the bottom line.

 

Ai có thể hưởng lợi từ khóa học này?
Who can benefit from this course?

Mục tiêu của khóa học dành cho học sinh, sinh viên, nhân viên, quản lý tiếp xúc khách hàng. Những người quan tâm về kiến thức cơ bản trong tiếp thị bằng cách học những nguyên tắc quan trọng từ các chuyên gia nổi tiếng thế giới. Khóa học này cũng rất phù hợp cho sinh viên đại học mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ chủ đề liên quan đến kinh tế (như kiến trúc, thiết kế, vv) và cả những người muốn chuẩn bị tiềm năng gia tăng cơ hội nghề nghiệp sau này. Cuối cùng, tất nhiên cũng dành cho các mục tiêu, ngành hàng cụ thể để các học viên và các doanh nhân muốn áp dụng tốt hơn các chiến lược tiếp thị và các công cụ cho công việc hàng ngày của họ.

The course is aimed at high school and college students, non-managerial staff and first-line managers. Younger students may benefit who are interested in acquiring basic knowledge in marketing by learning the key principles from world-renowned experts. This course is also well-suited for college-aged students who are not currently studying any subject related to economics (such as architecture, design etc.) and who want to build their potential and increase later job opportunities. Lastly, the course also targets the working sector, practitioners and entrepreneurs who want to better apply marketing strategies and tools to their daily work.

 

Cấu trúc khóa học:
Course Structure:

Bản chất của Marketing: Tạo dựng và nắm bắt Giá trị khách hàng
The Nature of Marketing: Creating and Capturing Customer Value

Nghiên cứu thị trường & Nắm bắt những nhu cầu của người tiêu dùng
Marketing Research & Gaining Consumer Insights

Tạo ra giá trị thông qua các sản phẩm và thương hiệu
Creating Value through Products and Brands

Tạo ra giá trị thông qua giá
Creating Value through Pricing

Tạo ra giá trị thông qua phân phối
Creating Value through Distribution

Tạo ra giá trị thông qua truyền thông
Creating Value through Communication

 

Yêu cầu đầu vào:
Entry Requirements:

Không yêu cầu; Đào tạo cho tất cả đối tượng
None required; this course is open to all.

Introduction to Marketing

Khóa học sẽ kéo dài bao lâu?
How long will this course take?

E-Learning (video): 25 giờ (giới thiệu, thực tế tổng video dài 6 giờ.)
E-Learning (video): 25 hours (recommended, although actual videos are 6 hours long.)

E-Book học: 45 giờ
E-Book Learning: 45 hours

Tổng số E-Learning: 70 giờ
Total E-Learning: 70 hours

Bài kiểm tra trực tuyến: 2 giờ
Online Test: 2 hours

Đánh giá:
Assessments:

Đánh giá trực tuyến bao gồm bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm cũng như bài luận và câu hỏi thảo luận. Để đạt được chứng chỉ, một học sinh phải đạt được một số điểm tối thiểu là 50% mà kết quả trong một mức độ “thỏa đáng”.

Online assessments are included, which are comprised of multiple choice questions as well as essays and discussion questions. To gain the certificate, a student should achieve a minimum score of 50% which results in a “satisfactory” degree.

Chứng chỉ:
Certificate:

Sau khi hoàn thành, học viên sẽ nhận được chứng chỉ xác nhận đã tham gia chương trình và hiệu suất tương ứng của học viên.
Upon completion, participants will receive a certificate indicating their participation and their respective performance.

 

Chi phí khóa học: 7.500.000 VNĐ (đã bao gồm VAT)
Course Fee: 7.500.000 VNĐ ( included VAT )

 

Theo Dõi Chúng Tôi :

Cung Cấp Bởi :

 

Kotler Business Program

Và Đối Tác :

Kotler Business Program
Hotline: 0949 430 055 – 0915733055
Email : academy@vietnammarcom.edu.vn
Web: https://vietnammarcom.edu.vn

Kotler Business Program